Mål og strategi

Vi deler inn våre ønsker om mål og utvikling i Salem menighet inn i fem bibelske hensikter. Hver hensikt har en kort innledning, en overskrift for hver strategi og underpunkt som skisserer nærmere hvordan vi ønsker å gå videre. Det første strategipunktet under hver hensikt ønsker vi å prioritere høyt i denne treårsperioden.  

[seperator title=»Tilbedelse» size=»h3″][one_third]

Mål

Vi vil at alt vi gjør som menighet og enkeltmennesker skal ha som hensikt å ære Gud.

[/one_third]

[two_third_last]

Strategi

1) Tid og penger – Vi ønsker at Guds vilje må få større innflytelse på vår tid og vår pengebruk både som menighet og som hans etterfølgere i hverdagen.

 • Vi skal oppfordre hverandre, gjennom undervisning, forkynnelse og samtaleopplegg, til å ære Gud gjennom et mer gjennomtenkt forhold til hva vi bruker tiden vår på.
 • Gud har gitt oss alt og vi ønsker å motivere hverandre til å bli rause givere gjennom bibelundervisning om tema og gavekampanjer.
 • Vi ønsker at flere kjenner på økt eierskap til Salem gjennom medlemskap i menigheten.
 • Vi ønsker å gi bort all kollekten til andre formål enn driften av vår egen menighet, og da må fastgivertjenesten økes årlig også i denne treårsperioden.

2) Bønn og lovsang – Vi vil ha fokus på bønn og lovsang i alt vårt arbeid.

 • Bønnearbeidet er en kjerne i vår virksomhet og vi ønsker å utvikle et helhetlig og målrettet bønnearbeid på tvers av generasjoner og fellesskap.
 • Vi vil gjøre forbønn lett tilgjengelig for alle som er i våre sammenhenger, både på gudstjenester og i andre fellesskap.
 • Vi ønsker å motivere til bønn og lovsang som en naturlig del av alle våre møter og samlinger.
 • Det er viktig at vi lærer opp og utruster flere og nye lovsangsledere, sangere og musikere. Vi ønsker at flere barn og unge får prøve seg.

[/two_third_last][seperator title=»Fellesskap» size=»h3″][one_third]

Mål

Vi vil skape fellesskap som inkluderer, bevarer og utruster.[/one_third]

[two_third_last]

Strategi

1) Én menighet – Vi vil jobbe for å bli en mindre oppdelt menighet der alle våre fellesskap deler gleder og utfordringer på tvers. Sammen vil vi vise ett større bilde av Guds rike enn hver for oss.

 • Vi ønsker å etablere flere møtepunkt på tvers av generasjoner.
 • Vi vil oppfordre ledere i våre fellesskap til å samles, samarbeide og dele erfaringer.
 • Det er viktig at fellesskapene får høre nyheter fra hverandre. Vi ønsker å utvide informasjonsarbeidet i denne perioden.

2) Småfellesskap – Vi ønsker et mangfold av mindre fellesskap velkommen i vår menighet.

 • Vi ønsker at alle som kommer inn i våre gudstjenester får høre at de også er velkommen inn i småfellesskap der de kan bli bedre kjent og få styrke til sitt kristenliv i hverdagen.
 • Vi ønsker også å motivere og styrke medlemmer eller grupper som ønsker å danne huskirke, bydels- eller bygdeforsamling i våre nærområder.

[/two_third_last][seperator title=»Vekst» size=»h3″][one_third]

Mål

Vi ønsker at vi som menighet og enkeltmennesker vokser som kristne ved å bli mer lik Jesus og følge hans ord og liv.[/one_third]

[two_third_last]

Strategi

1) Bibelundervisning – Bibelen er vår rettesnor og vi ønsker å hjelpe hverandre til mer kunnskap om Guds ord og ett nærmere forhold til Jesus som frelser og forbilde.

 • Vi ønsker å motivere til mer bruk av Bibelen i alle sammenhengene vi møtes i Salem, både i gudstjenester, småfellesskap og ledersamlinger.
 • Praktisk og livsnær bibelundervisning om tro og hverdagsliv blir viktig i denne perioden.
 • Vi ønsker en helhetlig plan for forkynnelse og undervisning slik at menigheten styrkes gjennom kunnskap, kjærlighet og respekt for Guds ord.

2) Medvandring – Vi ønsker at flere i vår sammenheng skal få en følgesvenn og veileder i kristenlivet.

 • Vi ønsker at alle nye kristne i vår sammenheng skal få oppfølging av en medvandrer for å styrke dem i troen og kunnskapen om det nye livet.
 • Vi ønsker å motivere til at flere medlemmer og ledere i vår menighet får støtte i en mentor, og vi vil motivere flere erfarne kristne i våre forsamlinger til å ta slike oppgaver.

[/two_third_last]

[seperator title=»Tjeneste» size=»h3″]

[one_third]

Mål

Vi vil møte våre medmenneskers behov i og utenfor menigheten.

[/one_third]

[two_third_last]

Strategi

1) Guds omsorg gjennom oss – Vi vil at Salem som menighet og samling av Jesu etterfølgere skal se og møte

behov hos våre medmennesker.

 • Salem skal fortsatt ha et omfattende organiserte diakonalt arbeid, men vi ønsker også å motivere hverandre til å lytte når Gud minner oss om enkeltmedmennesker i vår nærhet.
 • Vi ønsker forkynnelse, vitnesbyrd, undervisning og samtaleopplegg som motiverer oss til å vise Guds omsorg gjennom diakoni i hverdagen.
 • Vi ønsker å utvikle et system for at større deler av menigheten kan mobiliseres for å hjelpe mennesker som er i en vanskelig situasjon.

2) Nådegaver og evner – Vi har som mål at medlemmer skal være i tjeneste ut fra lyst, utrustning og nådegaver.

 • Vi ønsker undervisning om nådegaver og hvordan vi kan oppdage og utvikle dem.
 • Vi ønsker en svært lav terskel for å prøve ut tjenester etter evner, ønsker og nådegaver i våre sammenhenger.
 • Oppfordring til å delta i tjenestegrupper skal være tydelig i form av brosjyrer, kontaktpersoner og informasjon i alle våre sammenhenger.

[/two_third_last]

[seperator title=»Misjon» size=»h3″]

[one_third]

Mål

Vi vil nå ut til nye mennesker gjennom å leve engasjerte trosliv i vårt nærmiljø. Vi ønsker som menighet å være en sentral motor for misjonsarbeidet i Midt-Norge og å utvide vårt engasjement for verdensmisjonen gjennom Normisjon.

[/one_third]

[two_third_last]

Strategi

1) Kraftsenter for misjon – Salem vil være sentral i misjonsarbeidet i Trondheim, Midt-Norge og internasjonalt.

 • Vi går inn i tettere samarbeid med regionen for å utruste andre fellesskap i Normisjon i Midt-Norge.
 • Vi ønsker å jobbe for at team fra Salem kan bli med på arbeidet med å styrke kristne forsamlinger og grupper i andre deler av Trøndelag.
 • Bibelskolen Gå ut senteret er en sentral del av Salems ytremisjonsarbeid og vi ønsker å utvikle samarbeidet med skolen videre.

2) Misjon i menigheten – Vi ønsker at våre fellesskap i Salem skal være åpne for alle, og vi vil også tilrettelegge for undervisning og samlinger der oppmerksomheten er spesielt rettet mot dem som ønsker å vite mer om kristen tro.

 • Vi ønsker en styrking og fornyelse av arbeidet med grunnleggende undervisning om hva det er å være kristen.
 • Vår menighet ønsker også mindre småfellesskap der mennesker som ikke tror kan kjenne seg velkommen, dele vennskap og få svar på spørsmål om vår tro.
 • Gjennom undervisning, forkynnelse og utrusting i våre sammenhenger ønsker vi at misjon skal bli en stadig mer naturlig del av våre hverdagsliv som etterfølgere av Jesus.

[/two_third_last]