Mål og strategi

2015 - 2018

Vi deler inn våre ønsker om mål og utvikling i Salem menighet inn i fem bibelske hensikter. Hver hensikt har en kort innledning, en overskrift for hver strategi og underpunkt som skisserer nærmere hvordan vi ønsker å gå videre. Det første strategipunktet under hver hensikt ønsker vi å prioritere høyt i denne treårsperioden.  

Tilbedelse

Strategi

1) Tid og penger – Vi ønsker at Guds vilje må få større innflytelse på vår tid og vår pengebruk både som menighet og som hans etterfølgere i hverdagen.

 • Vi skal oppfordre hverandre, gjennom undervisning, forkynnelse og samtaleopplegg, til å ære Gud gjennom et mer gjennomtenkt forhold til hva vi bruker tiden vår på.
 • Gud har gitt oss alt og vi ønsker å motivere hverandre til å bli rause givere gjennom bibelundervisning om tema og gavekampanjer.
 • Vi ønsker at flere kjenner på økt eierskap til Salem gjennom medlemskap i menigheten.
 • Vi ønsker å gi bort all kollekten til andre formål enn driften av vår egen menighet, og da må fastgivertjenesten økes årlig også i denne treårsperioden.

2) Bønn og lovsang – Vi vil ha fokus på bønn og lovsang i alt vårt arbeid.

 • Bønnearbeidet er en kjerne i vår virksomhet og vi ønsker å utvikle et helhetlig og målrettet bønnearbeid på tvers av generasjoner og fellesskap.
 • Vi vil gjøre forbønn lett tilgjengelig for alle som er i våre sammenhenger, både på gudstjenester og i andre fellesskap.
 • Vi ønsker å motivere til bønn og lovsang som en naturlig del av alle våre møter og samlinger.
 • Det er viktig at vi lærer opp og utruster flere og nye lovsangsledere, sangere og musikere. Vi ønsker at flere barn og unge får prøve seg.

Fellesskap

Strategi

1) Én menighet – Vi vil jobbe for å bli en mindre oppdelt menighet der alle våre fellesskap deler gleder og utfordringer på tvers. Sammen vil vi vise ett større bilde av Guds rike enn hver for oss.

 • Vi ønsker å etablere flere møtepunkt på tvers av generasjoner.
 • Vi vil oppfordre ledere i våre fellesskap til å samles, samarbeide og dele erfaringer.
 • Det er viktig at fellesskapene får høre nyheter fra hverandre. Vi ønsker å utvide informasjonsarbeidet i denne perioden.

2) Småfellesskap – Vi ønsker et mangfold av mindre fellesskap velkommen i vår menighet.

 • Vi ønsker at alle som kommer inn i våre gudstjenester får høre at de også er velkommen inn i småfellesskap der de kan bli bedre kjent og få styrke til sitt kristenliv i hverdagen.
 • Vi ønsker også å motivere og styrke medlemmer eller grupper som ønsker å danne huskirke, bydels- eller bygdeforsamling i våre nærområder.

Vekst

Strategi

1) Bibelundervisning – Bibelen er vår rettesnor og vi ønsker å hjelpe hverandre til mer kunnskap om Guds ord og ett nærmere forhold til Jesus som frelser og forbilde.

 • Vi ønsker å motivere til mer bruk av Bibelen i alle sammenhengene vi møtes i Salem, både i gudstjenester, småfellesskap og ledersamlinger.
 • Praktisk og livsnær bibelundervisning om tro og hverdagsliv blir viktig i denne perioden.
 • Vi ønsker en helhetlig plan for forkynnelse og undervisning slik at menigheten styrkes gjennom kunnskap, kjærlighet og respekt for Guds ord.

2) Medvandring – Vi ønsker at flere i vår sammenheng skal få en følgesvenn og veileder i kristenlivet.

 • Vi ønsker at alle nye kristne i vår sammenheng skal få oppfølging av en medvandrer for å styrke dem i troen og kunnskapen om det nye livet.
 • Vi ønsker å motivere til at flere medlemmer og ledere i vår menighet får støtte i en mentor, og vi vil motivere flere erfarne kristne i våre forsamlinger til å ta slike oppgaver.

Tjeneste

Strategi

1) Guds omsorg gjennom oss – Vi vil at Salem som menighet og samling av Jesu etterfølgere skal se og møte

behov hos våre medmennesker.

 • Salem skal fortsatt ha et omfattende organiserte diakonalt arbeid, men vi ønsker også å motivere hverandre til å lytte når Gud minner oss om enkeltmedmennesker i vår nærhet.
 • Vi ønsker forkynnelse, vitnesbyrd, undervisning og samtaleopplegg som motiverer oss til å vise Guds omsorg gjennom diakoni i hverdagen.
 • Vi ønsker å utvikle et system for at større deler av menigheten kan mobiliseres for å hjelpe mennesker som er i en vanskelig situasjon.

2) Nådegaver og evner – Vi har som mål at medlemmer skal være i tjeneste ut fra lyst, utrustning og nådegaver.

 • Vi ønsker undervisning om nådegaver og hvordan vi kan oppdage og utvikle dem.
 • Vi ønsker en svært lav terskel for å prøve ut tjenester etter evner, ønsker og nådegaver i våre sammenhenger.
 • Oppfordring til å delta i tjenestegrupper skal være tydelig i form av brosjyrer, kontaktpersoner og informasjon i alle våre sammenhenger.

Misjon

Strategi

1) Kraftsenter for misjon – Salem vil være sentral i misjonsarbeidet i Trondheim, Midt-Norge og internasjonalt.

 • Vi går inn i tettere samarbeid med regionen for å utruste andre fellesskap i Normisjon i Midt-Norge.
 • Vi ønsker å jobbe for at team fra Salem kan bli med på arbeidet med å styrke kristne forsamlinger og grupper i andre deler av Trøndelag.
 • Bibelskolen Gå ut senteret er en sentral del av Salems ytremisjonsarbeid og vi ønsker å utvikle samarbeidet med skolen videre.

2) Misjon i menigheten – Vi ønsker at våre fellesskap i Salem skal være åpne for alle, og vi vil også tilrettelegge for undervisning og samlinger der oppmerksomheten er spesielt rettet mot dem som ønsker å vite mer om kristen tro.

 • Vi ønsker en styrking og fornyelse av arbeidet med grunnleggende undervisning om hva det er å være kristen.
 • Vår menighet ønsker også mindre småfellesskap der mennesker som ikke tror kan kjenne seg velkommen, dele vennskap og få svar på spørsmål om vår tro.
 • Gjennom undervisning, forkynnelse og utrusting i våre sammenhenger ønsker vi at misjon skal bli en stadig mer naturlig del av våre hverdagsliv som etterfølgere av Jesus.
Back To Top